Bejelentés


Szamizdat Magyarországon 1979-1989


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A magyarországi szamizdat bibliográfiája 1979-1989

Jelölések:
ABF: AB Független Kiadó (Demszky Gábor)
ABC: ABC Független Kiadó, ABC Szamizdat Kiadó (Nagy Jenő)
ÁF: Áramlat Független Kiadó – korábban Szabad Idő(Jakab Lajos)
AR: Artéria Kiadó
EK: Elsötétítés Kiadó
MO: Magyar Október Kiadó (Krassó György)
MOSZ: Magyar Október Szabadsajtó Kiadó (Krassó György)
KI: Katalizátor Iroda (Modor Ádám)
FK: Független Kiadó
MF: Magyar Figyelő
MM: Magyar Március Kiadó
AK: Alulnézet Kiadó
RRF: Rien de rien Független Kiadó
SZIF: Szabad Idő Független Kiadó – később Áramlat (Jakab Lajos)
SZETA: Szegényeket Támogató Alap (Solt Ottília, Nagy András)
GI: Group Inconnu
K.n.: Kiadó nélkül
Psz.: példányszám


1979
1. Hay Ágnes: Sex 40 rajz. Előszó (angolul is): Mérei Ferenc. Ford.: Krassó György (K.n., VII.l. 40 t.)

1981
2. A magyar felkelés rövid története (ABF, 33. l.)
3. Petri György: Örökhétfő (FK, 79 (3) l.) psz.: 940
4. Zsille Zoltán: Nyilatkozat (K.n., 2l.)

1982
5. A Magyar Írók Szövetségének tájékoztatója (ABF, 216 l.)
6. A magyar kisebbség Csehszlovákiában (ABF, 48 l.)
7. Bakunyin: Marxizmus szabadság és állam (ABF )
8. Bence György – Kis János: Határolt forradalom, megszorított többpártrendszer, feltételes szuverenitás. (in. Bibó Emlékkönyv, pp. 454-476) (ABF, 14 l.)
9. (Bence György – Kis János) Rakovski, Marc: Magyarország – valóban annyira más? Emberi jogok Magyarországon (Reprint, ABF, 13 l.)
10. Bibó István: Emlékirat Magyarország helyzete és a világhelyzet 1957 (ABF, 12 l.)
11. Csalog Zsolt: M. Lajos 44 éves (ABF, 58 l.)
12. Csécsy Imre: Megbukott-e a demokrácia? Válogatás Csécsí Imre írásaiból. Bev.: Szalai Pál (ABF, 24 l.)
13. Fehér Ferenc – Heller Ágnes: Egy tiszta politikai forradalom (ABF 9 l.)
14. Feketében. Antológia, Szerk: Kőszeg Ferenc, Lengyel Gabriella (SZETA, 151 l. + 20 mell.)
15. Haraszti Miklós: Kései bevezetés a kádárizmusba (ABF, 31 l.)
16. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (ABF, 5 l.)
17. Kemény István: Szabad vállalkozók országa? (ABF, 11 l.)
18. Király Béla: Az első háború szocialista országok között – Molnár Miklós: Elkerülhetetlen volt-e a szovjet invázió? (Reprint, ABF, 8 l.)
19. Konrád György: A harmadik reformkor elé. Naplójegyzetek. In memoriam B(ibó) I(stván) (ABF, 10 l.)
20. Konrád György: A cinkos. (ABF, 474 l.)
21. Konrád György: Az állami ember és a cenzúra (ABF, 11 l.)
22. Lázár György: Jelentés Erdélyből (Reprint, ABF, 25 l.)
23. Lomax, Bill: A magyar forradalom irodalma (ABF, 15 l.)
24. „Ma magyarok életéről és haláláról fogunk beszélni…” Beszélgetés Kemény Istvánnal, a Párizsban élő szociológussal (K.n. 10 l.)
25. Méray Tibor: Miért kellett meghalniuk? Jegyzetek a Nagy Imre perhez (ABF, 7 (2) l.) psz.: 1 000
26. Micsunovics Veljko: Moszkva-Belgrád-Budapest. Az irodalmi újság melléklete (Reprint, ABF, 8 l.)
27. Michnik, Adam: Amit akarunk és amit lehet (ABF, 23 l.)
28. Németh László: Magyarok Romániában (A Tanú 1935/3-4. sz.-nak reprintje, ABF, 37 l.)
29. Nyeste Zoltán: Recsk. Ember az embertelenségben (H ? 80 l. + 1 térkép)
30. Rabotnicy ’80. Munkások ’80. A dokumentumfilm szövegkönyve (ABF, 23 l.)
31. Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában (ABF, 32 l.)
32. Staniszkis, Jadwiga: Az önkorlátozó forradalom. A „Szolidaritás” veszélyeztetettsége. Lengyelország útban a katonai államcsíny felé (ABF, 20 l.)
33. Sulyok Dezső beszéde a Nemzetgyűlés 1947. évi június hó 12-én tartott ülésén a Dinnyés-kormány bemutatkozását követő vita során, a Nemzetgyűlés értesítő szövegében. (ABF, 10 l.)
34. Szalai Pál: Meghaladható-e a liberális demokrácia? (in Bibó Emlékkönyv pp. 732-744, ABF, 10 l.)
35. Sztáray Zoltán: A recski kényszermunkatábor (ABF, 29 l. + II mell. + 2 térkép)
36. Tájékoztatjuk olvasóinkat. (Mozgó Világ, Tiszatáj, Az írószövetség választmányi ülése, stb. (K.n., 2. l. 4 lap?)
37. Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa (ABF, 14 l.)
38. Tamás Gáspár Miklós: A magyar Kérdés (ABF, 21 l.)
39. Tamás Gáspár Miklós: A nacionalizmus mint rejtjel és metafóra. Pótlás a Mozgó Világ 1982./9. számához(ABF, 8 l.)
40. Vajda Mihály: A sztarokrácia közép-kelet európai szemmel (ABF, 18 l.)

1983

41. A Magyar Írók Szövetsége 1956. december 28-án tarott taggyűlésének jegyzőkönyve (ABF, 38 l.) psz.: 1000
42. Baring, Arnulf: A kelet-németországi felkelés 1953. június 17. Kelet-európa elnyomott munkásfelkelései II. (ABF, 67 l.)
43. Berkman, A(lekszander): Kronstadt. Pétervári napló. 1921. február – szeptember. Kelet-európa elnyomott munkásfelkelései I. (ABF, 12 l.)
44. Bibó István 56-os írásai (Előterjesztés, Kiáltvány, Tervezet, Memorandum, Emlékirat + Elvi tisztázás) Bev.: Szilágyi Sándor (MF, 62. 12 l.)
45. Deutscher, I(sac): Korabeli krónika Sztálin halálától Malenkov bukásáig. 1953-1966. Adalékok Kelet-európa történetéhez 2. (ABF, (2) 26 l.)
46. Dokumentum. Magyar Írók Szövetsége. Jegyzőkönyv az 1956. december 28-án tartott taggyűlésről (ABF, 40 l.)
47. Gombrowicz, Witold: Napló. Részlet. (ABF, 20 l.) psz.: 1 000
48. Havel, Vaclav: Audiencia. Egyfelvonásos színmű. For.: Károly Ignác Ábrahám. (ABC, 18 l.) psz.: 1 000
49. Jászi Oszkár: Marxizmus, vagy liberális szocializmus (Reprint, ABF, 10 l.)
50. Kiszely Károly: Miért nem fogtam fegyvert? (AK, 6 l.)
51. Konrád György: A cinkos I-II. (ABF 1-107, 108-199 l.) ?
52. Konrád György: A cinkos (ABC, 200 l.)
53. Mi történt 1956-ban? Az ENSZ különbizottságának jelentése. A magyar felkelés rövid története. Ford.: Sztankoch Viktor (Reprint, K.n. 23 l.)
54. Nagy András: Tájkép csata után (ABF, 8 l.)
55. Oracijewski, Jaroslav – Trojanowicz, Zofia: Poznan 1956 június (ABF, 22 l.)
56. Radom – URSUS: 1976. Kelet-európa elnyomott munkásfelkelései 3. rész (ABF, 16 (1) l.) psz.: 1 000
57. Solidarnosc. Kelet-európa elnyomott munkásfelkelései III. (ABC, 34 l.)
58. Tamás Gáspár Miklós: A szem és a kéz. Bevezetés a politikába (ABF, 73 (2) l.) psz.: 1 200
59. Temetés hajnalban. Matolay Magda emlékére. (Rácz Péter, Iványi Gábor, Petri György, Kemeneczky Judit, Csalog Zsolt, Kőszeg Ferenc írásaival) (Kiad.: Kőszeg Ferenc, 30 l.)

1984

60. A második gazdasági reform és a tulajdonviszonyok I-II. Vitasorozat 1983. február – március (Bauer Tamás, Laki Mihály, Krokovay Zsolt, Kis János, Oltványi Ambrus stb. írásai) (K.n., 1-94, 95-210 l.)
61. Bibó István: A magyar forradalomról Bev.: K(onrád) Gy(örgy) (MO, 72 l.)
62. Csécsy Imre: Megbukott-e a demokrácia? Bev.: Szalai Pál (ABC, 104 l.)
63. (Hruscsov, Nyikita Szergejevics) N. Sz.. Hruscsov mindmáig titkos beszéde az SZKP XX. Kongresszusán 1956. februárban Sztálin bűneiről. (Reprint?, MO, 38 l.)
64. Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás (Reprint, MOSZ, 181 (2) l.)
65. Jászi Oszkár: Áloktobrizmus és bolsevizmus, Károlyi Mihály új programmja… és más írások. 1922-1955 (ABF, 22 l.)
66. Kemény István: A gazdasági reformról (MO, 27 l.)
67. Kenedi János: A magyar demokratikus ellenzék válsága. Előadás. (ABC, 79 l.)
68. Kiegészítő kötet a Bibó emlékkönyv című kiadványhoz (MO – ABC, 60 l.)
69. Kiszely Károly: Békemozgalom, de hogy? (ABC, 17 (2) l.)
70. Krausz Tamás – Rákai István: A történelem védelmében. Ami kimaradt belőle, Mozgó Világ 1984/8. – Krausz Tamás: A jelen és a jövő képe. Egy elemzés tapasztalatai. Megjegyzések a Trckij jelenséghez. – Rákai István: Trockij és az „útitársak”. (K.n., 18-37 l.)
71. Molnár Tamás – Bokros Péter – Csécsei Mihály: Retrospekt. Group Inconnu (AK, Szeged, 40 t.)
72. (Szalai Pál) Libertarius: Magyarország 1984? (ABC, 84 (1) l.)
73. Szász Béla: Minden kényszer nélkül I-II. (Reprint, MO, 1-166, 167-347 (1) l.)
74. Koestler Arthur: Sötétség délben (Reprint, SZIF, 144 l.)
75. Koestler Arthur: Sötétség délben (ABC, 144 l.)
76. Orwell, George: Állati gazdaság. Ford.: Zúz Tamás (ABF, 61 l.)
77. Orwell, George: Ezerkilencszáznyolcvannégy. Ford.: Antal György (MOSZ, 63 (1) l.)
78. Orwell, George: Ezerkilencszáznyolcvannégy. Ford.: Antal György (MOSZ, 191 l.) 2. kiadás
79. Szent Tavasz 1848 (ABC, 6 l.)
80. Vádirat. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének bűntette és… Rácz Sándor és társai ellen bűnügyben (ABC, 62 (1) l.)
81. Woroszylski, Wiktor: Magyarországi napló. Szerk. és bev.: Krassó György. Ford.: Kerényi Grácia (MOSZ, 62 (2) l.)
82. Woroszylski, Wiktor: Magyarországi napló. Szerk. és bev.: Krassó György. Ford.: Kerényi Grácia (MO, 62 (2) l.) 2. kiadás
1985

83. „Belső használatra” 1985. 03. 29. (AK ….)
84. (Bence György – Kis János) Rakovski, Marc: A szovjet típusú társadalom marxista szemmel (AF, 248 l.)
85. Benys, Joseph: Mi vagyunk a forradalom (KI, 7l.)
86. Biermann, John: Raul Wallenberg (ABC, 141 (1)l.)
87. Csalog Zsolt: M. Lajos 44 éves. 2. kiadás (ABC, 58 l.)
88. Dalos György: 1985 (ABF, 43 l.) psz.: 1 000
89. Duray Miklós: Kutyaszorító. Önéletrajz és beszélgetések önmagammal. Bev.: Csoóri Sándor (Reprint, SZIF, 158 (1) l.)
90. Emlékezés halottakra (FK, 15 l.)
91. Eörsi István: Az utolsó szó jogán – Esszé, Az interjú – abszurd dokumentumjáték (ABF, 93 l.) psz.: 1 000
92. Erdey Sándor: A recski tábor rabja I-II. (ABC, 1-137, 138-270 l.)
93. Fejtő Ferenc: Történész pályám (KI, 22 l.)
94. Haraszti Miklós: Darabbér (MOSZ, 128 l.)
95. Hegedűs András: Élet egy eszme árnyékában. Interjú, készítette: Zsille Zoltán I-II. (Reprint, ABC, 1-200, 201-390 l.)
96. Hőgye Mihály: Utolsó csatlós? (Reprint, ÁF, 94 l.)
97. Isten éltessen Pista! Kemény István 60. születésnapjára. Szerk.: Havas gábor, Kenedi János, Kozák Gyula (K.n., 227 l.)
98. Király Béla az első háború szocialista országok között. Személyes visszaemlékezések az 1956-os magyar forradalomra. (Reprint, ABC, 88 l.)
99. Kiszely Károly: Zöld meditációk (ABC, 75 (1) l.)
100. Konrád György: Ölni vagy nem ölni! Esszék. (ABC, 181 (2) l.)
101. Konrád György – Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (Reprint, ÁF, 206, XXI (6) l.)
102. Kopácsi Sándor: Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre per (Reprint, ABC, 64 l.)
103. Márciusi üzenet. A sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Kiadó: Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, 11 (1) l.)
104. (Medvedev, Zsores Alekszandrovics) Medvegyev, Zhores A.: A levelezés titkosságát a törvény garantálja. Ford.: Kenedi János (MOSZ – ABC, 143 (3) l.)
105. Mozgó Világ 1983/2 (A bezúzott szám reprintje) (ABC, 2-146 l.)
106. Nowakowsi, Marek: Pillanatképek a hadiállapotról. (ABC, 85 l.)
107. Nyeste Zoltán: Recsk. Emberek az embertelenségben. 2. kiadás. (Reprint, ABC, 79 l.)
108. Oszolai Tamás: Sárkányfog-vetemény (MOSZ, 76 l.)
109. Pákh Tibor: Hadifogsági emléktöredék (ABC, 126 l.)
110. Petri György: Azt hiszik (ABF, 66 l.)
111. Pound, Ezra: Tizenöt canto. Ford. és utószó: Kemenes Géfin László (Reprint, MOSZ, 98 l.)
112. Ravasz Győző: Huncutságok (ABC – MOSZ, 164 l.)
113. Salom (A magyar zsidók független békeharcos csoportja) nyílt levele (AK, 5 l.)
114. Schöpflin Gyula: Szélkiáltó (Reprint, ABC, 153 l.)
115. Szabó Zoltán: Nyugati levelek. Tudósítás a párizsi béketárgyalásokról. Bev.: Kenedi János (Részben reprint, ABC, 53 l.)
116. Szilágyi Sándor: A szellemi ellenállás jelképe. Bibó tanulmányok. (Részben reprint, ABC, 101 (1) l.)
117. 2. Mini Retrospekt. Group Inconnu (Bokros Péter, Molnár Tamás, Csécsei Mihály, Serfőző Magdolna, Kovács Miklós, Pálinkás Róbert) ( AK, 29 l.)
118. 13+1 cenzúrázatlan beszélgetések a békéről éa a szabadságról (MOSZ, 74 (1) l.)
119. Vádirat. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének bűntette és… Rácz Sándor és társai ellen bűnügyben (ABC, 62 l.) 2. kiadás.
120. Választási almanach (Független kaidás, Bp.)
121. Wajda, Andrzej: Vasember. Forgatókönyv. 2. bővített kiadás (ABC, 100 l.)
122. Zawodny, J. K. Halál az erdőben. A katyini mészárlás története (ABF, 133 l.)
123. Választási almanach 1985. (Független Kiadvány, 1985 Bp.)

1986

124. Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar I-II. (Reprint, ABF – ÁF, 1-205, 206-386 l.)
125. A harcoló város. Kiállítás 1956-1986 (GI, 38 (1) l. + 1 kazetta)
126. A monori tanácskozás. 1985 június 14-16. A vita jegyzőkönyve (K.n.: 76 l.)
127. Bosnyák István: Hétezer nap Szibériában avagy egy történelmi paranoia jugoszláv kritikája. (Reprint Karlo Stajner könyvéről az új Symposion 1979 október és 1980 február közötti számaiból (ABC, 142 (1) l.)
128. Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban (ABF, (1) 361 (2) l.)
129. Bulgakov, Mihail: Kutyaszív (KI, 183 l.)
130. Diószegi Olga: A női gettó falára (EK, 18 l.)
131. Enzensberger, Hans Magnus: Magyar zavarosságok és más esszék. Ford.: Gadó György és Scardanelli. Szerk.: Haraszti Miklós (ABF, 103 l.)
132. „Felszabadítás teológiája” (K.n., 23 (1) l.)
133. Gulag ABC (Csalog Zsolt): M. Lajos 44 éves – (Sztáray Zoltán): A recski kényszermunkatábor (ABC, 140 (2) l.)
134. Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája (ABF, 87 l.) psz.: 1 200
135. Király Béla: Az első háború szocialista országok között (ABF, 101 l.)
136. Kis János: Vannak-e emberi jogaink? (ABF, 87 l.)
137. Konrád György: Antipolitika (ABF, 138 l.)
138. Konrád György: Az állami ember és a cenzúra (ÁF, 19 l.) 2. kiadás
139. Kronológia 1. Lengyel forradalom 1980. Események és történelmi előzmények 1939-1985 (ÁF, 49 (1) l.)
140. Lomax, Bill: Magyarország 1956. Ford. és jegyz.: Krassó György (Reprint, ABF, 255 l.)
141. Mi történt 1956-ban? Az ENSZ különbizottságának jelentése. A magyar felkelés rövid története. Ford.: Stankovich Viktor (Reprint, K.n., 23 (1) l.) 2. kiadás.
142. Molnár Tamás: Szentháromság. Játékok a félelemről. Dr. (AR – ABC, 160 l., ill.)
143. Óperenciás Talpalatnyi: Évforduló (Magánkiadás, 9 l. ill.)
144. Orwell, George: Hódolat Katalóniának (ABF, 127 l.)
145. Öskü Cs(aba): Szeretni (ABC, 70 l.)
146. Szabad Európa Rádió műsorrendje. 1986 október (K.n., 7 l.)
147. Talata József: Minden. Versek 1981-1986 (EK, 63 l.)
148. Tamás Mátyás István: Városlakó (ABC, 68 (3) l.)

1987

149. Az 1956-os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete. Az 1986. december 5-6-án Bp.-en rendezett tanácskozás jegyzőkönyve (K.n., 189 l.)
150. 1956 Gloria Victis. 1956-1986. A magyar október költői visszhangja a nagyvilágban. Szerk.: Tollas Tibor (Reprint, MOSZ, 434 (1) l.)
151. Faludy György: Pokolbéli víg napjaim (ABF és ABC 544 l.)
152. Halottaink. Fotóalbum az 1956-os forradalom halottairól (KI, 12 l.)
153. Harminc éve (A Magyar Füzetek 17. reprintje) (ABF – MO 215 (2) l.)
154. Kenedi János: A halál és a leányka. Változatok ’56 témájára (ABF, 128 l.)
155. Kogelfranz, S(iegfried): Jalta öröksége. Az áldozatok és akik megúszták (ABF, 215 l.)
156. Konrád György: Kerti mulatság (ABF, 244 l.)
157. Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége. Ford.: Sulyok Miklós (ABF, 193 l.)
158. Kundera, Milan: A tréfa. Ford.: Rubin Péter (Reprint, ABF, 372 l.) psz.: 2 000
159. Kundera, Milan: Búcsúkeringő. Ford.: dénes Gyula (ABF, 152 (1) l.)
160. Mlynar, Zdenek: A Kreml felől jő a fagy. Ford.: Dénes Gyula (ABF, 418 l.)
161. Montage és plakát (GI, 15 l.)
162. Orosz István: Számüzetésben. Beszélgetések külföldön élő magyarokkal, 1985-1986. (Szász Béla, Kemény István, Siklós István, Sárközi Mátyás, Schöpflin Gyula, Schöpflin Katalin, Schöpflin György, Tiszai Klára) (KI, 267 l.)
163. Toranska, Teresa: Oni. Sztálin lengyel bábja (ABF, 222 (1) l.)
164. Turi Zoltán: Szabadságprovokátor (RRF, 12 (1) l.)


1988

165. A Forradalom előzményei, alakulása és utóélete. Tanulmányok és kronológia (Reprint, MOSZ, 239 (1) l.)
166. A szabadság kapujában. A SZER emlékműsora a magyar forradalom és szabadságharc 30. évfordulóján. Részletek. (Reprint, MO, hiány.)
167. A totalitarizmus. Dany Cohn-Bendit interjúja Adam Michnikkel. Ford.: Sulyok Miklós (K.n. 52 l.)
168. Csehszlovákiai nonkonformisták a magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről. (Duray Miklós, Miroslav Kusy, Ján Carnagurski, Secretarius, Posoniensis, Milan Simeóka) (ABF, 145 l.)
169. Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre (KI, 183 l.)
170. 1956. A forradalom sajtója. 19 újság a forradalom napjaiból (Reprintek, ÁF 66 l.)
171. (Fekete Sándor) Hungaricus: 1956. Cikksorozat a magyar nemzeti-demokratikus forradalom néhány tanulságáról (D.M. 141 l.)
172. Füveskert (A MOSZ reprintje) (KI, 160 l.)
173. Ganczer Sándor: Lágermúzeum (KI, 103 l.)
174. Gosztonyi Péter: 1956. A magyar forradalom története (Reprint, ÁF, 203 (2) l.)
175. Jász Viktor: Avagy csalétek itt e fény? Versek 1983-1987 (ÁF, 57 (1) l.)
176. Király Béla: Honvédségből Néphadsereg (Reprint, ÁF-MO, 101 l.)
177. Kovács Imre: Magyarország megszállása (Reprint, KI, 399 l.)
178. Mécs Imre: Kivégzések a forradalom után (K.n., 8 l.)
179. Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála (Reprint, KI, 388 (1) l.)
180. Naptár 1988. évre. (KI, 5 l.)
181. Orwell, George: Esszék (ABF, 183 (1) l.)
182. Silinid Sirje: Malomkövek között. Feljegyzések az Észtországi Szovjet nemzetiségi politikájáról, 1940-1984. Ford.: Bélaffy M. András (ABF, 188 l.)
183. Szász Béla: Penelope és a lovag (Irodalmi levelek 1.) (MO, Köln-Bp., 79 l.)
184. Talata József: A lágerből hazafelé. Versek. (MM, 15 l.)
185. Vaculik, Ludvik: 2000 szó (ÁF, 19 (3) l.)
186. Zsille Zoltán: A létező kecske (Reprint, KI, 196 l.)
187. Zsille Zoltán: Egy önhit életrajza. 1956-1980 (Reprint, ÁF, 288 l.)

1989

188. Ash, Timothy Garton: A birodalom hanyatlása. Létezik-e Közép-Európa? Esszék. Ford.: V.K. és Zala Tamás (ABF, 104 (2) l.)
189. Conquest, Robert: A nagy terror (ABF, 189 l.)
190. Fehér Ferenc – Heller Ágnes: 1956 Egy tiszta politikai forradalom. (Égtájak között)
191. Halottaink 1956. I-II. (KI, 210, 54 l.)
192. Havel, Vaclav: Audiencia. Egyfelvonásos színmű. Ford.: Károly Ignác Ábrahám (Égtájak között különkiadása, 26 l.) 2. kiadás
193. Konrád György: Jegyzetek a posztkommunista demokráciáról. (Klny. az Égtájak között 1987 évi 15. sz.-ból) (K.n., 30 l.)
194. A magyar forradalom hangja (MO, 68 l.)
195. Márciusi dalos füzet (ÁF, 19 l.)
196. My i Wy. Mi és Ti. Szerk.: Gömöri György (Magyar – lengyel közös kiadás) (K.n., 62 (1) l.)
197. Pacepa, Ion Mihail: Vörös horizontok. Egy kommunista kémfőnök visszaemlékezései. I-II. (ÁF, 1-235, 237-460 l.)
198. Republikánus Kör 1988 IV. 23. – 1989 III. 15. – Dokumentumok (ABC, 27 l.) Példányszám: 2000
199. Tóth Tamás: Feltétel nélkül. Kérdezetlenül. (K.n.)Év nélkül

200. A forradalom előzményi, alakulása és utóélete. Tanulmányok és kronológia. (Reprint, K.n., 239 (1) l.) 2. kiadás
201. A rábaszás Káma Szútráját ki írja meg? (K.n. 45 l.)
202. Az 1956-os forradalom kronológiája. 1953. március – 1963. március (K.n., 69 l.)
203. Bibó emlékkönyv I-II. (MO-ABC, 1980, 481 l, 507-1064 l.)
204. Bosnyák István: Hétezer nap Szibériában. (Reprint az új Symposion 1979 október és 1980 február közötti számaiban, Karlo Stajner könyvéről megjelent ismertetésről. (K.n., 21 l.)
205. Cultural Freedom for Hungary. Kulturális szabadságot Magyarországnak. Memorandum. (Bokros Péter, Demszky Gábor, stb. írásai) (K.n., 5 l.)
206. Csoóri Sándor: Egy nomád értelmiségi. Esszé. Kivágva a Forrás c. folyóirat 1980. februári számából. + Tiltakozás a betiltás ellen. (ABF, 6, 2 l.)
207. Csoóri Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért. Előszó Duray Miklós Kutyaszorítóban című könyvéhez (ABF, 7-21 l.)
208. Évforduló (K.n., 6 l.)
209. Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története – részlet. 1945-1978 (ABF, 39 l.)
210. Haraszti Miklós: Egy főkolompos délelőttjei. – Bemutatja Kenedi Jánost (ABF, 18 l.)
211. Havel, Vaclav: Lakásszentelő. Egyfelvonásos színmű (ABF)
212. Janics Kálmán: Szemfényvesztés a Kutyaszorítóban. (Ideiglenes Kiadó., 21 l.)
213. Kenedi János: Egy főkolompos délelőttjei (ABF)
214. Kis, Danilo: Borisz Davidovics síremléke. Hét fejezet egy közös történetből. Ford.: Borbély János (Reprint, K.n., 113 (1) l.)
215. Konrád György: A látogató (ABF, 271 l.)
216. Konrád György: Az állami ember és a cenzúra. Esszé. (ABF)
217. Konrád György: Az autonómia kisértése. Esszék. (Reprint, ABF, 192 l.)
218. Konrád György: A cinkos I-II. (ABC, 1-241, 243-474 l.) 2. kiadás
219. Lomax, B(ill): A magyar forradalom öröksége (ABF)
220. Magyarország 1956. A forradalom előzményei és utóélete. (Donáth Ferenc, Kis János, Mécs Imre, Széll Jenő, Vásárhelyi Miklós írásai) (K.n. 121 l. )
221. Malomkövek között. Levél a román értelmiségiekhez. (K.n., 29 l.)
222. MNP – PEACE 1-2. (AK)
223. Olvasókönyv az 1956-os forradalom sajtójából. Bev.: Kenedi János (ABF, 98 l.)
224. Radványi János (volt washingtoni nyagykövet): Magyarország és a szuperhatalmak (k.n., 129 l.)
225. Rusai László: Világgá szaladok (EK, 8 l.)
226. Talata József: Áthallások. Regény helyett (EK, 12 l.)
227. 10 éves az Inconnu művészeti csoport (K.n., 6 l.)
228. Villon, Francois balladái Faludy György átköltésében (Az Officina Kiadó 1947. évi kiadásának reprintje) (K.n., 91 (4) l.)
229. Zsille Zoltán: Egy önhit életrajza (ABC)Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!